Yapım Eki Çeşitleri :

Yapım Eki Çeşitleri :

            Addan Ad Yapım Ekleri :

Ekler

Örnekler

Ekler

Örnekler

-k, -ak, -ek

Orta-k,sol-ak

-ız,-iz,-uz,üz

Yalın-ız,üç-üz

-lik,-lık,-luk,-lük

Genç-lik,bir-lik

-em

Ön-em

-li,-lı,-lu,-lü

Ses-li,ev-li

-cak,-cek

Oyun-cak,örüm-cek

-daş,-taş

Arka-daş,ses-teş

-cık,cik,-cuk,-cük

Söz-cük,sığır-cık

-ce,-ca,-çe,-ça

Türk-çe,aile-ce

-ay,-ey

Ad-ay,düz-ey

-cil,-cıl

Ev-cil,ben-cil

-dız,-diz,-duz,-düz

Gün-düz,çuval-dız

-cı,-ci,-cu,-cü

-çı,-çi,-çu,-çü

Yol-cu,iş-çi

-an,-en

Kök-en,düz-en

-gen-,gan

Üç-gen,dört-gen

-men,-man

Türk-men,göç-men

-sız,-siz,-suz,-süz

Ev-siz,dil-siz

-tı,-ti,-tu,-tü

Şıkır-tı,fısıl-tı

 

 

Addan Sıfat Yapım Ekleri :

Ekler

Örnekler

Ekler

Örnekler

-cı,-ci,-cu,-cü

Şaka-cı,ezber-ci

-li,-lı,-lu,-lü

Toz-lu,çocuk-lu

-cıl,-cil,-cul,cül

Ben-cil (insan)

-deki,-daki

Ev-deki,bahçe-deki

-çıl,-çil,-çul,çül

Kır-çıl (kumaş)

-lik,-lık,-luk,-lük

Kaış-lık,turşu-luk

-inci,-ıncı,-üncü,-uncu

Bir-inci(sınıf),iki-nci

-msar,-msar

Kötü-mser,kara-msar

-den,-dan

Can-dan,sıra-dan

-sı,-si,-su,-sü

Çocuk-su,kadın-sı

-de

Göz-de,söz-de

-sız,-siz,-suz,-süz

Sayı-sız,akıl-sız

Addan Zarf Yapım Ekleri :

Ekler

Örnekler

-leyin,-layın

Sabah-leyin,akşam-leyin

-ce,-ca

Gizli-ce,usul-ca

-çe-,ça

Çok-ça,yavaş-ça

-ken

Er-ken

-tan,-ten,-den,-dan

Sabah-tan,erken-den

-ın,-in

Kış-ın,yaz-ın

Addan Eylem Yapım Ekleri :

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !

Ekler

Örnekler

-de,-da,-te,-ta

Gürül-de,ışıl-da

-e,-a

Yaş-a,tür-e

-el,-al

Düz-el,az-al

-r,-ar

Kara-r,yaş-ar

-imsa,-ımsa

Ben-imse,az-ımsa

-le-,-la

-baş-la,el-le

-leş-,-laş

Bir-leş,katı-laş